Dabas parka "Aiviektes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 1.novembrī plkst.16:00 Ļaudonas kultūras nama zālē (Dzirnavu ielā 7, Ļaudonas pagasts).

Ar sanāksmes protokolu iesējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotās saites. 

Sanāksmes protokols "Aiviekstes paliene" 


Paziņojums par dabas parka "Aiviekstes paliene"dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

 

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros SIA "Vides Konsultāciju Birojs" ir izstrādājis dabas parka "Vecumu meži", kas atrodas Viļakas novada Žīguru un Vecumu pagastos, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas parka “Vecumu meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks

 

2019.gada 25.oktobrī plkst.13.00 Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka).

 

Ar dabas aizsardzības plānu no 15. līdz 30. oktobrim iespējams iepazīties interneta vietnēs www.vilaka.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, pirmdienās - ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 12.30 - 17.00, piektdienās 8.00 – 14.00).

Līdz 30. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.

 

Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāns

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

  Lejupielādēt visu

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros SIA "Vides Konsultāciju Birojs" ir izstrādājis dabas parka "Silene", kas atrodas Daugavpils novada Skrudalienas un Demenes pagastos, dabas aizsardzības plāna 2020.-2032. gadam projektu.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas parka “Silene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks

 

2019.gada 30.septembrī plkst.16.00 Silenes kultūras nama zālē, Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā.

 

Ar dabas aizsardzības plānu tā sabiedriskās apspriešanas laikā no 16. septembra līdz 3. oktobrim varēs iepazīties interneta vietnēs www.daugavpilsnovads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, darba laikā (pirmdienās 8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdienās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).

No 16. septembra līdz 3. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.

 

 

 Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāns

 Kartogrāfiskais materiāls

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Paziņojums
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts laikraksta Diena 2019.gada 23.augusta 163. (8159.) numurā
Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas BioEnerģija”,

vienotais reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Paredzētās darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Paredzētās darbības apraksts: Projektējamajā biokurināmā katlu mājā uzstādīs divus vienādus šķeldas katlus ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 40 MW (2x20) un lietderības koeficientu η = 85 %, kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 47 MW. Katlumāja būs aprīkota ar dūmgāzu kondensatoriem. Kurināmais (šķelda) tiks piegādāts ar autotransportu.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.septembrī plkst. 18:00 

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” telpās – Ezermalas ielā 28, Rīgā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrs (darba laikā), Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.septembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

 

Ietekmes uz vidi ziņojuma "Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē "Jegorovas purvs"" sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 27.maijā plkst. 17:00  Baltinavas novada domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

 IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

   

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”
Ierosinātājs:

AS “Latvijas valsts meži”

vienotais reģistrācijas Nr.40003466281

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67610015
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),  zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Ziņojuma sagatavotājs SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga www.vkb.lv
Paredzētās darbības apraksts:

Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha platībā.  

Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27. maijā plkst. 17:00   Baltinavas novada domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594,
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

Uzņēmums ar vairāk kā divdesmit gadu pieredzi vides zinātņu, ģeoloģijas, hidroģeoloģijas, bioloģijas, transporta un infrastruktūras pētījumu jomās  meklē asistentu (jauno talantu) vides nozares ekspertam.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev:

 • Ir vēlme iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • Piemīt prasme atrast risinājumus, precizitāte, atbildība, atsaucība, apķērība un stresa noturība;
 • Ir noskaņojums strādāt intensīvi, patstāvīgi un komandā;
 • Piemīt radošums, iniciatīva un labas komunikācijas spējas;
 • Ir iesāktas vai pabeigtas studijas vides vai dabas zinātnēs.

Mēs piedāvājam:

 • Uzsākt karjeru labā darbavietā, gūt pieredzi un labu atspērienu turpmākai izaugsmei;
 • Strādāt ar labākajiem vides nozares ekspertiem;
 • Iespēju ņemt dalību gan vienkāršu, gan specifiskus projektu realizēšanā, piedalīties sarežģītu pētījumu un pakalpojumu sniegšanas procesā.
 • Iespēju vienoties par savu darba laiku;
 • Saņemt atalgojumu atbilstoši padarītajam darbam;
 • Baudīt ikdienas priekšrocības birojam, kas radis mājas “Saules dārzā”.

 

Pieteikumu (CV un motivācijas vēstuli) aicinām sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz šā gada 24.maijam. Papildus informācija pa tālruni: 67557668 

 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001

Dabas aizsardzības plāna dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2018.gada 21.martā plkst. 17:00  Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotās saites. 

 

Dabas parka Ragakāpa sabiedriskās apspriešanas protokols

 

 Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros SIA "Vides Konsultāciju Birojs" ir izstrādājis dabas parka „Aiviekstes paliene”, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam, kas atrodas Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagastu administratīvajās teritorijās.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks

2019. gada 1. novembrī plkst. 16.00 Ļaudonas pagasta Kultūras nama 1. stāva zālē (Dzirnavu iela 7, Ļaudona) 

 Ar dabas aizsardzības plānu un citiem saistītajiem dokumentiem no 18. oktobra līdz 5. novembrim iespējams iepazīties Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona) un interneta vietnēs www.daba.gov.lv, www.madona.lv.

Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 67557668. 

 

SIA "Vides Konsultāciju Birojs" piedalījās iniciatīvā "Ierēdnis ēno uzņēmēju".  Iniciatīvu organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Junior Achievement Latvia  (Plašāk par iniciatīvu: https://ierednieno.org/)

SIA "Vides Konsultāciju Birojs" uzņēma 4 ēnot gribošus ierēdņus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte Sandija Balka un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore Daina Kalēja ēnoja Vides nozares vadītāju Sandru Broku un vides eksperti Lindu Einiku .

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte Kristīne Gāga un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora inspektors Atis Lakša dienas pirmajā pusē piedalījās gruntsūdens un notekūdeņu paraugu ņemšanas procedūrā, ēnojot Monitoringa nozares vides tehniķus Jāni Mangali un Indru Semjonovu, degvielas uzpildes stacijās Rīgā, tādējādi iepazīstot degvielas tirgotāju un monitoringa nozares darbu.  Tam sekoja dalība ģeotehniskās izpētes darbos kopā ar Ģeoloģijas un urbšanas nozares vadītāju Dzintaru Lāci objektā "Latvijas - Igaunijas 330kV elektropārvades savienojuma projekts".

 

Prieks par lielisko pieredzi un ideju apmaiņu. 

SIA VKB kolektīvs

 

 

 

Ietekmes uz vidi ziņojuma "Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve atradnē "Aizkraukle - kreisais krasts. 2018.gada iecirknis." sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - "Zvaniņš" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

 IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 Paziņojums par sanāksmi publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Ziņojuma nosaukums un  sagatavošanas datums: Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguvei atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis, 2019. gada augusts.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)
Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67557668
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30  Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134 (darba dienās, darba laikā);
 • Jaunjelgavas novada domes tīmekļa vietne; www.jaunjelgava.lv 
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 18.septembrim:
 • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv);
 • AS “A.C.B.” (adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782, e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


ZIŅOJUMS