Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros 2018. un 2019.gadā ir veicis dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna 2019.–2031. gadam izstrādi.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties sabiedriskajā sanāksmē par dabas aizsardzības plānu “Ragakāpa”, kas notiks:

 

·         2019.gada 21.martā plkst.17:00 Jūrmalas pilsētas domē  Jomas ielā 1/5 1.stāva zālē.

 

Ar dabas aizsardzības plāna saturu un citiem saistītajiem dokumentiem plāna sabiedriskās apspriešanas laikā no 6. marta līdz 26. martam  varēs iepazīties interneta vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” vai  “Jaunumi”, kā arī  plāns un citi tā dokumenti būs pieejami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1.stāvā, darba laikā (pirmdienās no 08:30-18:00, otrdienās-ceturtdienās no 08:30-17:00 un piektdienās no 08:30 - 16:00).

No 6. marta līdz 26. martam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Plašāka informācija pieejama, arī piezvanot uz tālruņa numuru 67557668.

 

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, mājaslapa: www.vkb.lv, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr: 67557668. 

 

 Dabas parka Ragakāpa dabas aizsardzības plāns

 Kartogrāfiskais materiāls

 Pielikums - Tabulas

Paziņojums

par smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradne „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018. gada 17.oktobrī
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2018. gada 17.oktobrī
Ziņojumā aktualizēts:

Ziņojuma 10.pielikums “Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas ievaddati un rezultāti” papildināts ar sekojošu informāciju:

 1. summārās kartes:
  • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
  • Cieto daļiņu PM2,5 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
  • Cieto daļiņu PM10 diennakts 36 augstākas koncentrācijas novērtējums
 2. operatora ietekmes novērtējuma karte:
  • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

Paziņojums
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts laikraksta STABURAGS 2018.gada 12.oktobra 81. (7852.) numurā
Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, vienotais reģistrācijas Nr.40003095713
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembralēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: Izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguvi 14,075 ha platībā. Plānotais produkcijas apjoms aptuveni 80 000 m3 gadā. Lai nodrošinātu plānotās darbības īstenošanu, tiek paredzēta smilts-grants materiāla šķirošana, drupināšana un mazgāšana, kā arī plānots izveidot nosēddīķi.Lai realizētu paredzēto darbību, nepieciešams veikt atmežošanu aptuveni 3,44 ha platībā nekustamā īpašuma “Birznieki” teritorijā. Lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lapsas”, plānots pārbūvēt pievedceļu  gar īpašuma “Birznieki” ziemeļu robežu.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.oktobrī plkst. 17:30  Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134,
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018.gada 2.novembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 Publicēts laikraksta LATGALES LAIKS 2018.gada 28.septembra 74. (2905.) numurā

Paredzētās darbības nosaukums: Alumīnija kausēšanas iekārtas rekonstrukcija un ražošanas jaudas palielināšana
Ierosinātājs:

SIA “FANORD”
(reģistrācijas numurs: 40003882398)

Juridiskā adrese: Parādes iela 32-23, Rīga, LV-1016
Tālrunis: 20277073
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbības norises vieta: Daugavpils, A.Pumpura iela 105C (kadastra Nr. 05000040233)
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8.augusta lēmums Nr.263 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: Šobrīd objektā ir atļauta alumīnija lūžņu kausēšana pārstrādājot 500 tonnas alumīnija gadā, bet ir paredzēts palielināt esošās alumīnija pārstrādes iekārtas ražību uzstādot divas refrakcijas tipa alumīnija lūžņu kausēšanas krāsnis ar kopējo plānoto pārstrādes apjomu – 7000 tonnas gadā, rūpnīcai strādājot 24 h režīmā. Kā kurināmais tiks izmantota dabas gāze, kausējums tiks leģēts. Ražošanas teritorijā atradīsies arī metāllūžņu, tajā skaitā arī melno metālu, noliktava.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 8.oktobrī plkst.17.30
Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē (1.stāvā)

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1 (darba laikā) un mājas lapā www.daugavpils.lv
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 18.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv


INFORMĀCIJA