Kā vēstī uzņēmuma "vides Konsultāciju Birojs" nosaukums- konsultācijas vides jautājumos ir mūsu pamattdarbība. Mēs sniedzam profesionālas konsultācijas par ietekmi uz vidi, kā arī izstrādājam stratēģiskus plānus vides sektora pilnveidošanai uzņēmumos saskaņā ar starptautiskajiem un lokālajiem  tiesību aktiem un standartiem.

Mūsu speciālisti ne tikai vispusīgi konsultēs Jūs jautājumos, kas saistīti ar vides piesārņojuma risku, bet arī izstrādās tieši Jūsu teritorijai, biznesa specifikai vai situācijai piemērotāko risinājumu.


Mēs piedāvājam šāda tiipa pamatkonsultācijas: 

 • ietekmes uz vidi novērtējumi;
 • stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi;
 • pieteikumi A, B un C kategoriju piesārņojošās darbības atļauju saņemšanai;
 • stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekti;
 • rūpniecisko avāriju novēršanas programmas; darbību plāni neparedzēta piesārņojuma gadījumos; drošības pārskati;
 • civilās aizsardzības plāni;
 • vides pārskati;
 • dabas resursu nodokļu aprēķināšana un pārskatu sagatavošana;
 • pārskati „Nr.2-Gaiss”, „Nr.2-Ūdens”, „Nr.3-Atkritumi”;
 • pārskati par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (freoniem);
 • atzinumi par objekta ietekmi uz gaisa kvalitāti (piemēram, autostāvvietas);
 • piesārņojuma modelēšana;
 • vides trokšņa modelēšana un novērtējums;
 • vides dokumentācijas sagatavošana un ieviešana (piemēram, vides žurnāli).

Mūsu vides konsultāciju speciālistiem uzticas gan pašvaldības, gan arī uzņēmēji, daudzi šos pakalpojumus izmanto jau kopš uzņēmuma dibināšanas. Lai iegūtu plašāku informāciju par ietekmes uz vidi konsultācijām, sazinieties ar mūsu speciālistiem.