2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Lībiešu sētā (“Bitnieki”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.) notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 dabas lieguma “Platenes purvs”, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, dabas aizsardzības plāna (turpmāk – plāns) sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Lai nodrošinātu valstī izsludinātos Covid-19 izplatīšanās ierobežojumus, aicinām dalību sanāksmē pieteikt līdz 9. jūnijam, zvanot uz tālruni 67557668 vai sūtot e-pastu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ar plānu no 27. maija līdz 15. jūnijam iespējams iepazīties interneta vietnēs www.ventspilsnovads.lv, www.vkb.lv un Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., pirmdienās – trešdienās 8.00 – 16.30, ceturtdienās  8.00 – 17.30, piektdienās 8.00 – 15.30).

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu, piedalīties sanāksmē un līdz 15. jūnijam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www,vkb.lv, 67557668).

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Norādītajā saitē ir publicēta sabiedriskajai apspriešanai sagatavotā videoprezentācija: https://youtu.be/O1DDJGXnwvU

 

 Dabas liegums "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāns

1.1.pielikums. ES nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības karte

1.2.pielikums. Īpaši aizsargājamo un reto augu un sūnu sugu atradņu karte

1.3.pielikums. Īpaši aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradņu karte

1.4. pielikums. Sikspārņu sugu atradņu karte

1.5. pielikums. Biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumu kartes

2.pielikums

3.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas prezentācija