2020.gada 12.novembrī plkst. 17.00notiks tiešsaistes (attālināta) informatīva sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Ķirbas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 11.novembrim, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai attālinātajā sanāksmē, sazinieties ar Rucavas novada pašvaldībasizpilddirektoru Edgaru Bertramu (tālrunis 26143329, “Pagastmāja”, Rucava).

Dabas liegums “Ķirbas purvs” atrodas Rucavas novadā, tas dibināts 1999.gadā, 2004.gadā iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā. Dabas lieguma platība ir 1103 ha.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, iedzīvotāju un dabas aizsardzības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

No 2020.gada 29.oktobra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma “Ķirbas purvs” izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu! Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz2020.gada 17.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.vkb.lv, tālrunis 67557668).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

videoprezentācija

prezentācija teksta formā,

informatīvais materiāls.