PAZIŅOJUMS
Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu ieguve atradnē “Remīne”
Sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “TĒVZEMĪTE”, 05.09.2023.,
Nr.363
Paredzētā darbība: “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve”.
Paredzētās darbības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grant Investment” –
VRN 50203367581, juridiskā adrese Ernestīnes iela 41 – 7, Rīga, LV- 1046.
Paredzētā darbības vieta: Īpašums ,,Liepas Nr.35” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084
017 0001), Ropažu pagasts, Ropažu novads.
Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde 2023. gada 14. martā veica ietekmes uz vidi sākotnējo
izvērtējumu Nr. AP23SI0127, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūru sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grant Investment” (reģ. Nr. 50203367581)
ierosinātajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Remīne”.
Paredzētā darbība sevī ietver derīgo izrakteņu ieguves turpināšanu atradnē “Remīne”. Sākot
no 2005.gada dolomīta atradnē ieguves darbību veica SIA “Remīne”. Kopš 2015.gada dolomīta
ieguve atradnē “Remīne” nenotiek, tāpēc pārtraucot pazemes ūdens sūknēšanu, tās teritorija
daļēji ir applūdusi. Dienests 2022. gada 23. martā derīgo izrakteņu ieguvei ,,Remīne” ir
izsniedzis atradnes pasi, kas derīga līdz 2047. gada 22.februārim. Plānots dolomīta ieguvi un
apstrādes procesu atjaunot, līdz ar to veikt karjera applūdušās daļas atsūknēšanu un
ieplūstošā virszemes un pazemes ūdens novadīšanu apkārtējā vidē, vispirms uz dīķi atradnes
Z daļā, no Z dīķa uz Pietēnupi. Derīgo izrakteņu ieguve plānota gan virs, gan zem gruntsūdens
līmeņa.
Paredzētajai darbībai nav prognozējama pārrobežu ietekme.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot
Vides pārraudzības valsts biroja 16.03.2023 vēstulē Nr. 5-01/269/2023 ietvertās prasības.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 6.septembra līdz
2023.gada 26.septembrim.
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību atkārtotās sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas laikā var iepazīties:
1) tīmekļa vietnē: https://vkb.lv/jaunumi;
2) tīmekļa vietnē: https://www.ropazi.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 18.septembra līdz
22 septembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2023. gada 20.septembrī plkst. 17:00
(pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē no 14.septembra).

Laika posmā no 2023. gada 18.septembra līdz 22. septembrim https://vkb.lv/jaunumi tiks
publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus
un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un/vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
interneta vietne www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.

 

PDF:

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Informatīvais materiāls

Prezentācija

Saite uz sapulci (20.09.2023 17:00)

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols