Paziņojums

par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā

Paredzētās darbības vieta

Kuldīgas novada, Rumbas pagasta zemes īpašums „Valsts mežs Rumba” (kadastra Nr. 62840070118), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060410

Ierosinātājs

AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281,

adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004,

elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28.novembra lēmums Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums

Ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā, 2021.gada maijs

Ziņojuma sagatavotājs

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, reģ. Nr. 40003282693;

juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050;

biroja adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014;

elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

(sabiedriskā apspriešana tiek organizēta atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem)

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks

no 2021.gada 7.maija līdz 7.jūnijam

Ar Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu un tā videoprezentāciju var iepazīties:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

Sabiedriskās apspriešanas neklātienes sanāksme tiek organizēta

  2021. gada 20.maijā plkst. 18.00

Tīmekļa saite par pievienošanos sanāksmei būs pieejama no 2021.gada 18.maija:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Sanāksmes laikā tiks prezentēts Ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu un sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes ieraksts būs pieejams 5 darba dienas:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem, kuri tiks saņemti līdz  27.maijam, tiks sniegtas līdz 29.maijam uz sūtītāju norādītajiem e-pastiem.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par Ziņojumu līdz 2021. gada 7.jūnijam var iesniegt SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) un Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 Paziņojums publicēts 2021. gada 7.maija laikraksta “Kurzemnieks” 36. numurā