Paziņojums

par smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradne „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018. gada 17.oktobrī
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2018. gada 17.oktobrī
Ziņojumā aktualizēts:

Ziņojuma 10.pielikums “Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas ievaddati un rezultāti” papildināts ar sekojošu informāciju:

  1. summārās kartes:
    • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
    • Cieto daļiņu PM2,5 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
    • Cieto daļiņu PM10 diennakts 36 augstākas koncentrācijas novērtējums
  2. operatora ietekmes novērtējuma karte:
    • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS