Dabas aizsardzības plāna dabas liegumam "Garkalnes meži" sabiedriskās apspriešanas neklātienes sanāksme (attālināti) norisinājās 2020.gada 3. augustā plkst. 17:00. Ar sanāksmes protokolu un priekšlikumu pārskatu iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

Dabas aizsardzības plāna apspriešanas protokols

Dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas priekšlikumu pārskats

Sanāksmes videokonference


PAR DABAS LIEGUMA "GARKALNES MEŽI" DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020. gada jūlijs
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2020. gada 10.jūlijā
Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

 

Ietekmes uz vidi ziņojuma "Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr. 0100 121 1239), Rīgā" sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās neklātienes formā (attālināti) no 2020.gada 18. maija plkst. 10:00 līdz 22. maijam plkst. 18:00. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

SIA "RĪGAS BIOENERĢIJA" PAZIŅOJUMS PAR IVN ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

SIA "Rīgas BioEnerģija" ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzētajai darbībai "Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr. 0100 121 1239), Rīgā " norisinās neklātienes formā (attālināti) no 2020.gada 18. maija līdz 22. maijam plkst. 18:00.

Norādītajā saitē ir publicēta sabiedriskajai apspriešanai sagatavotā videoprezentācija: https://youtu.be/O943rY5xK4o 

Bez SIA "Vides Konsultāciju Birojs" rakstiskas atļaujas ir aizliegta publicētā materiāla kopēšana, pārpublicēšana un izplatīšana.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laikā no 2020.gada 18. maija līdz 22. maijam plkst. 18:00. jautājumus par paredzēto darbību var sūtīt uz epasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem tiks nosūtītas uz iesūtītāja epasta adresi. Sabiedriskā apspriešana tiek protokolēta un piecu darbadienu laika pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols tiks nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam, Rīgas domei un ievietots tīmekļa vietnē www.vkb.lv. 

Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dienas iesniegt ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par protokolā atspoguļoto informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020.gada 8. jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vai SIA "Vides konsultāciju birojs" (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020. gada maijs
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2020. gada 6.maijs
Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, (reģistrācijas nr.40003466281)
Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67610015
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),  zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020. gada februāris
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2020. gada februāris
Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 


ZIŅOJUMS

Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā:

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019. gada decembris
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2019. gada decembris
Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

Dabas parka "Aiviektes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 1.novembrī plkst.16:00 Ļaudonas kultūras nama zālē (Dzirnavu ielā 7, Ļaudonas pagasts).

Ar sanāksmes protokolu iesējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotās saites. 

Sanāksmes protokols "Aiviekstes paliene" 


Paziņojums par dabas parka "Aiviekstes paliene"dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

2020.gada 3.augustā plkst. 17.00 notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000, Garkalnes un Inčukalna novados esošā dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes videokonference. Iesūtīt jautājumus un pieteikties dalībai videokonferencē iespējams līdz 3.augusta plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Plānā ietverta vēsturiskā un aktuālā informācija par teritorijas dabas vērtībām, to sociālekonomisko nozīmi, ietekmēm un draudiem, kā arī, saskaņojot zemes īpašnieku intereses un sugu un biotopu aizsardzības prasības, plānoti dabas vērtību saglabāšanai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi, sevišķu vērību veltot zaļās vārnas barošanās biotopu – virsāju, pelēko kāpu un skraju mežu ar sausokņiem un kritalām – saglabāšanai un atjaunošanai.

Ar plānu, videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem no 21.jūlija līdz 6.augustam iespējams iepazīties tīmekļvietnēs: www.vkb.lv, www.daba.gov.lv, www.garkalne.lv un www.incukalns.lv, kā arī plāna izstrādātāja SIA “Vides Konsultāciju Birojs” birojā (Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV-1014), iepriekš piesakoties pa tālruni 67557668.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un videoprezentāciju, piedalīties videokonferencē un līdz 6.augustam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Norādītajā saitē ir publicēta sabiedriskajai apspriešanai sagatavotā videoprezentācija:https://youtu.be/vrF6w7n_SGs

 

 Dabas liegums "Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāns

1.1.pielikums. ES nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības karte

1.2.pielikums. Īpaši aizsargājamo un reto augu un sūnu sugu atradņu karte

1.3.pielikums. Īpaši aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradņu karte

1.4. pielikums. Abinieku un rāpuļu sugu atradņu karte

1.5. pielikums. Putnu sugu atradņu karte

1.6. pielikums. ES nozīmes aizsargājamo biotopu kvalitāte

1.7. pielikums. ES nozīmes aizsargājamo biotopu atbilstība DMB un putenciālam DMB

1.8. pielikums.Mirušās koksnes daudzums ES nozīmes aizsargājamos mežu biotopos

1.9. pielikums.Apsaimniekošanas pasākumu karteleģenda

1.10. pielikums. Funkcionālais zonējums

2.pielikums

3.pielikums

 

 

Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas BioEnerģija", reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020.gada jūlijs
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā:

2020.gada 3.jūlijs

Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Lībiešu sētā (“Bitnieki”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.) notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 dabas lieguma “Platenes purvs”, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, dabas aizsardzības plāna (turpmāk – plāns) sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Lai nodrošinātu valstī izsludinātos Covid-19 izplatīšanās ierobežojumus, aicinām dalību sanāksmē pieteikt līdz 9. jūnijam, zvanot uz tālruni 67557668 vai sūtot e-pastu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ar plānu no 27. maija līdz 15. jūnijam iespējams iepazīties interneta vietnēs www.ventspilsnovads.lv, www.vkb.lv un Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., pirmdienās – trešdienās 8.00 – 16.30, ceturtdienās  8.00 – 17.30, piektdienās 8.00 – 15.30).

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu, piedalīties sanāksmē un līdz 15. jūnijam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www,vkb.lv, 67557668).

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Norādītajā saitē ir publicēta sabiedriskajai apspriešanai sagatavotā videoprezentācija: https://youtu.be/O1DDJGXnwvU

 

 Dabas liegums "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāns

1.1.pielikums. ES nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības karte

1.2.pielikums. Īpaši aizsargājamo un reto augu un sūnu sugu atradņu karte

1.3.pielikums. Īpaši aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradņu karte

1.4. pielikums. Sikspārņu sugu atradņu karte

1.5. pielikums. Biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumu kartes

2.pielikums

3.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas prezentācija

 

 Publicēts laikraksta Diena 2020.gada 8.maijā 163. (8159.) numurā

Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas BioEnerģija”,

reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Ziņojuma nosaukums un  sagatavošanas datums: Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums biokurināmā katlu mājas būvniecībai Rencēnu ielā 30, Rīgā, 2020. gada maijs.

Ziņojuma sagatavotājs:

 

Juridiskā adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)

Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050

67557668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 18.05.2020. līdz 22.05.2020. Mājaslapās www.vkb.lv un https://www.rdpad.lv/ 18.maijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kurā būs pieejama videoprezentācija. E-pasta adrese, uz kuru līdz 22. maija 18.00 var sūtīt savus jautājumus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas līdz 22.maija plkst. 20.00.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Rīgas domes pilsētas un attīstības departaments (e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis +371 67105800, informācija mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020.gada 8.jūnijam: Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)


ZIŅOJUMS